เว็บไซต์ OTOPToday.com

Otoptoday.com  เป็นเว็บไซต์ที่พั ฒนาขึ้นโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดต่างๆทั่วไทย และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ โดยมีระบบการซื้อ-ขาย แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปได้โดยตรงกับผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ

นอกจากนั้นเว็บไซต์ นี้ยังได้ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ข้อมูลศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้าโอทอป และข้อมูลหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว