เสื้อกูรงปาเต๊ะปักเลื่อม

  • เสื้อกูรงปาเต๊ะปักเลื่อม
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา