กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์

  • กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์
Banana Society เป็นนวัตกรรมการผลิตกล้วยตากแห่งแรกของประเทศไทย โดยอาศัยการต่อยอดองค์ความรู้ และการบูรณาการความคิด เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนสังคมการผลิตกล้วยตากแบบดั้งเดิมของชาวบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภายใต้ระบบการผลิตอาหารที่ดี (GMP) เพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ และเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์กล้วยตากสู่ผู้บริโภคทุกระดับด้วย แนวคิดมุ่งมั่นที่รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรคุณภาพระดับสากล