ปลาร้าบองสุก

  • ปลาร้าบองสุก
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์
ปลาร้าก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่กับคนอีสานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน สภาพทั่วไปของกลุ่มอยู่ในชุมชนมีแหล่งน้ำในการทำมาหากิน คือแม่น้ำสงครามซึ่งเป็นแหล่งน้ำ ธรรมชาติที่มีปลาจำนวนมากและจุดเด่นของปลาแม่น้ำสงครามก็รสชาติดี เมื่อมีปลาปริมาณมาก ชาวบ้านในชุมชนจึงถนอมอาหารโดยนำมาหมักเป็นปลาร้า ประธานกลุ่มเป็นคนที่ชอบจับปลา หาปลา เพื่อจะนำมาทำอาหาร นำมาทำเป็นปลาร้าเช่นเดียวกันกับชาวบ้านในชุมชน จึงคิดแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นอย่างอื่นขึ้น คือ ปลาร้าบองและบรรจุใส่ถุงขายตามตลาดในชุมชน เป็นที่ต้องการของตลาดและหมู่บ้านใกล้เคียง เมื่อ พ.ศ.2549 ได้มีการจัดประกวดทำอาหารระดับอำเภอขึ้น และได้รับรางวัลชนะเลิศ จึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้คิดริเริ่มจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน ขึ้น โดยมีเงินต้นทุนก้อนแรกมาจากเงินรางวัล การแข่งขันทำอาหาร จำนวน 5,200 บาท หลังจากนั้นก็ได้มีองค์กรต่างๆ มาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์กับชุมชน การหมักปลาร้าของกลุ่มจะใช้ปลาจากแม่น้ำสงคราม เลือกตัวขนาดกลางไม่โตมาก หมักนาน 10 เดือน ขึ้นไปก่อนนำมาแปรรูปเป็นปลาร้าบอง เครื่องเทศที่ใช้ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ปลูกเองในท้องถิ่นและเป็นพืชไร้สารพิษ มาใช้ในการผลิตทุกขั้นตอน ทำอย่างพิถีพิถัน ทำให้ได้ปลาร้าบองที่มีคุณภาพ รสชาติดี สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค