Japan melon (แคนตาลู


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 440
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ตาก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ปราโมทย์ ฐิตยางกูร


สถานที่จำหน่าย : บริษัทพืชผักอนามัย จำกัด
ที่ตั้ง : 389 - 3 - พบพระ พบพระ ตาก
โทรศัพท์ : 819715427
โทรสาร : -
อีเมลล์ :
Website :