ศูนย์จัดแสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP สนามหลวง 2

บริเวณตลาดรัฐประชา (สนามหลวง 2) จ.นครปฐม

พิกัด 13.745804,100.354800

10.00 - 21.00 น.

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปสนามหลวง 2 ตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดรัฐประชา จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์แสดงและกระจายสินค้า OTOP สร้างโอกาสทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้า
2. เพื่อจัดกระบวนการนำเสนอสินค้า OTOP ให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายย่านธุรกิจสำคัญ ซึ่งสามารถสร้างโอกาสทางการขายทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
3. เป็นการสร้างวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

จำหน่ายสินค้า

แผนที่