• บ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ (2551)

    บ้านโพน หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง

    บ้านโพน วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา มนต์ขลังที่บ้านโพน กาฬสินธุ์ บ้านโพน หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่บ้านที่ยังคงเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ นั่นคือ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เป็นกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษของชาวผู้ไทย ซึ่งเคยมีถิ่นฐานอยู่ ที่บริเวณสิบสองปันนาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย ได้แสดงออกให้เห็นผ่านวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านโพน หมู่ที่ 1 - 5 อันสะท้อนถึงการพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง รวมทั้งความรักสามัคคีของชาวบ้านที่ร่วมกันสร้างชุมชนที่สงบงามและมีวัฒนธรรมการกินอยู่อย่างพอเพียงนับเป็นเสน่ห์ที่รอให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาสัมผัสกับวิถีแห่งวัฒนธรรมผู้ไทยเสมือนเป็น“เมืองในฝันที่หยุดเวลารักษาอดีต” ไว้ให้ได้สัมผัสในวันนี้