• บ้านเริงกะพง จังหวัดกำแพงเพชร (2551)

    บ้านเริงกะพง หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง

    หมู่บ้านแห่งผ้าทอและวัฒนธรรมอิสาน ที่กำแพงเพชร บ้านเริงกะพง หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมทอผ้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ทอผ้าของหมู่บ้านนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีคุณภาพเยี่ยม การเข้าเยี่ยมชมการทอผ้า นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเป็นอย่างมาก อีกทั้งหมู่บ้านเริงกะพงอยู่ใกล้ติดกับหมู่บ้านคลองมะนาวหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และหมู่บ้านอุดมทรัพย์ หมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าตำบลหินดาต และบ่อน้ำอุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหินดาต ทำให้การท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ทั้ง วิถีชีวิต ความงามของศิลปะต่างวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกในคราวเดียวกัน