• บ้านคลองนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา(2553)

    บ้านคลองนครเนื่องเขต หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

    ตลาดโบราณ วิถีชีวิตริมน้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา บ้านคลองนครเนื่องเขต หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นที่ตั้งหลักของตลาดโบราณนครเนื่องเขต เดิมเรียกบริเวณนี้ว่า “สี่แยกท่าไข่” เพราะเป็นบริเวณที่มีลำคลองตัดกันเป็นสี่แยก คือ คลองขวาง และคลองนครเนื่องเขต อันเป็นลำคลองสายหลัก และเป็นเส้นทางคมนาคมของประชาชนในพื้นที่เพื่อการค้าขาย การขนส่งต่างๆ มาแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ที่สำคัญ คลองนครเนื่องเขต ยังเป็นลำคลองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จกลับพระนครเมื่อครั้งเสด็จกลับพระนครเมื่อครั้งเสด็จเปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออก โดยประทับเรือยอดไชยาจากฉะเชิงเทราผ่านคลองนครเนื่องเขต ในขณะที่อีก 87 ปี ต่อมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จจากคลองแสนแสบผ่านคลองนครเนื่องเขต เข้าสู่คลองท่าไข่ จากวันนั้นชาวตลาดนครเนื่องเขตก็พร้อมใจกันให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์รักษาคูคลอง”