• บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด (2555)

    บ้านท้ายเขา (น้ำเชี่ยว) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ

    ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่บ้านท้ายเขา ชุมชนชายฝั่งทะเลเมืองตราด บ้านท้ายเขา (น้ำเชี่ยว) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบธรรมชาติระบบเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น จนกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดแห่งนี้ บ้านท้ายเขา หรือที่มีชื่อเรียกในสมัยอดีตว่า “บ้านท้ายเขาแดง” มีตำนานเล่าขานส่ง ต่อความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นว่า ในอดีตกลุ่มชาว “จาม” หรือเรียกกันว่า “แขกจาม” อพยพหนีภัยสงครามมาจากประเทศกัมพูชามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตนี้ ในปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยของการขุดหลุมหลบภัยของชาวจามในสมัยนั้นให้เห็นอยู่ในบางพื้นที่ของหมู่บ้าน