• บ้านแหลมประทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช (2556)

    บ้านแหลมประทับตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม

    วิถีชาวเล วิถีชีวิตคนบ้านแหลมประทับ ที่เมืองคอน บ้านแหลมประทับตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเล ประชาชนในหมู่บ้านมีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนชาวเลที่งดงามและน่าสนใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ปัจจุบันบ้านแหลมประทับมีชื่อเสียงจากการเป็นท่าเรือท่องเที่ยว ที่ให้บริการ ท่องเที่ยวทางทะเลขนอม ที่มาของชื่อหมู่บ้าน “แหลมประทับ” มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพมาปราบหัวเมืองต่างๆ จำนวน 5 หัวเมือง หรือ 5 ชุมชน ซึ่งรวมถึงเมืองนครศรีธรรมราชที่ประกาศเป็นเมืองเอกราช สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพมาตีนครศรีธรรมราชทั้งทางบก และ ทางเรือ โดยพระองค์ ได้เสด็จมาทางกองทัพเรือผ่านช่องเขาเตล็ด และให้กองทัพพักแรมบริเวณที่แหลม หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียนชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่ที่พระองค์ทรงให้กองทัพพักแรมว่า “ที่ประทับ” หรือแหลมประทับ หรือแหลมทาบ เป็นชื่อเดียวกันจนปัจจุบันเรียกว่าหมู่บ้าน “แหลมประทับ”