• บ้านหนองบัว จังหวัดน่าน (2555)

    บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา

    ความงามของวิถีชาวไทลื้อ แห่งบ้านหนองบัว เมืองน่าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2365 หรือประมาณ 180 ปี โดยสืบเชื้อสายมาจากชาวไทลื้อแคว้น สิบสองปันนา ในปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของ ตนเองไว้อย่างมั่นคง ปัจจุบันบ้านหนองบัวเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ เป็นที่รู้จักของคนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ในประเทศและต่างประเทศ ด้วยภาษาพูด ที่เป็นเอกลักษณ์ การดำเนินชีวิตตามวิถีชาวไทลื้อ การแต่งกาย รวมถึงชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องการสัมผัสวิถีไทลื้อของคนในชุมชน