• บ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (2551)

    บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย

    บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีความโดดเด่นเชิงวัฒนธรรมบ้านโคกเมืองเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์มายาวนานหลายร้อยปีที่สำคัญอีกประการ คือ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้นดีของจังหวัดบุรีรัมย์การดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยเน้นหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการดำเนินชีวิตแบบลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แนวคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ยังได้ถูกขยายออกเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ให้ผู้สนใจที่เดินทางมาเยี่ยมชมหมู่บ้านได้เรียนรู้ ถึง 15 ฐานการเรียนรู้