• บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2553)

    บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน

    ป่างาม น้ำตกสวย ที่บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา ประจวบคีรีขันธ์ บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 เดิมเป็น หมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู-ป่าเด็ง ต่อมาปี 2520 โครงการพระราชดำริฯ ได้แยกหมู่บ้านออกเป็นรุ่น ๆ บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา อยู่ในรุ่นที่ 2 และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานจัดสรรที่ดินให้กับราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยและมีที่ทำกิน จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อบ้านใหม่ว่า “บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา”