• บ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี (2556)

    บ้านทับลาน หมู่ที่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี

    เสน่ห์แห่งต้นลาน ความงามเครื่องจักสานที่บ้านทับลาน ปราจีนบุรี บ้านทับลาน หมู่ที่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้การสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด้วยเป็นหมู่บ้านที่มีสภาพอากาศดีเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านป่าไม้ตามโครงการพระราชดำริ บริเวณริมถนนสาย 304 (ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา) ส่งผลให้มีการคมนาคมไปมาสะดวก บ้านทับลาน เป็นหมู่บ้านที่มีตำนานมาอย่างยาวนาน โดยก่อตั้งมาประมาณ 200 กว่าปี เริ่มต้นจากการอพยมมาของผู้คนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเห็นว่าเป็นพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงได้ตัดสินใจตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณนี้ พร้อมทั้งได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านทับลาน” เนื่องจากมีต้นลานขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ต้นลาน ที่มีมากเหล่านี้ ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย และปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากต้นลาน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านทับลานเป็นอย่างมาก