• บ้านฮวก จังหวัดพะเยา (2554)

    บ้านฮวก หมู่ 3,12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง

    ผลิตภัณฑ์จากผ้า วิถีคนชายแดน เสน่ห์ที่บ้านฮวก เมืองพะเยา บ้านฮวก หมู่ 3,12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ที่นี่คือหมู่บ้านชายแดนไทย - ลาว โดยตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามถนนสาย พะเยา - จุน - เชียงคำ – ภูซาง บ้านฮวก จึงนับเป็นอีกหนึ่งที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการสัมผัสวิถีชีวิตของคนชายแดนไทย-ลาว