• บ้านโคกไคร จังหวัดพังงา (2556)

    บ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด

    สัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน ความสุขที่หาได้ ที่บ้านโคกไคร พังงา บ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา เป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยึดอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นหลัก ในการดำรงชีพสำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้าน “โคกไคร” คำว่า “โคก” นั้นหมายถึงที่สูงเหนือน้ำหรือ ที่เป็นเนินสูง พื้นที่ของหมู่บ้านติดทะเล ยิ่งเมื่อเวลาน้ำทะเลลดก็จะยิ่งดู ว่าพื้นที่นั้นสูง เหนือระดับน้ำทะเลมาก กอปรกับในหมู่บ้านมีการปลูกพืชสวนครัวเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยเฉพาะต้นตะไคร้ต้นตะไคร้ที่ปลูกเป็นตะไคร้กรูด ลำต้นใหญ่และสูง ไม่นิยมนำมาประกอบอาหาร เพราะกลิ่นคล้ายใบมะกรูด แต่คนในอดีตจะใช้ใบไว้ใส่ในท้องแพะเพื่อดับกลิ่น จะพบเห็นเป็นจำนวนมากในหมู่บ้าน “ตะไคร้” นั้นภาษาพื้นบ้านของคนใต้จะเรียกสั้นๆ ว่า “ไคร” เลยเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “โคกไคร” หมายความว่าพื้นที่หรือเนินตะไคร้นั้นเอง