• บ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต (2555)

    บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง

    กินน้ำพริกกุ้งเสียบ ชมธรรมชาติป่าโกงกางที่บ้านบางโรง ภูเก็ต บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ชุมชนบางโรง เป็นชุมชนมุสลิมชุมชนหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในอดีตชุมชนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง ที่มีชื่อว่าเมืองถลางบางโรงในอดีต เกือบ 200 กว่าปีที่ผ่านมา บ้านบางโรงมีพื้นที่ ที่ติดทั้งทะเลคือพื้นที่ป่าชายเลนและพื้นที่ที่ติดภูเขาพระแทว ซึ่งถือเป็น ความหลากหลายของพื้นที่ และมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมี 2 ฤดู คือฤดูร้อน และฤดูฝนโดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีฝนตกมากกว่าบริเวณอื่นๆ ช่วงกลางคืนอากาศเย็น