• บ้านภู จังหวัดมุกดาหาร (2552)

    บ้านภู หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง

    บ้านภู หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ในปี 2549 และได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 3 ปีซ้อนอีกทั้งได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเภทชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2549 ชุมชนบ้านภูเป็นชาวผู้ไทย บรรพบุรุษมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปล้อมรอบด้วยภูเขา อากาศดี มีธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสวยงาม และพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ปัจจุบัน บ้านภู เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ของชุมชนกระจายอยู่ทั่วหมู่บ้าน

  • บ้านหนองหล่ม จังหวัดมุกดาหาร (2554)

    บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล

    รอยยิ้ม สายน้ำ วัฒนธรรมสองฝั่งโขง มีที่นี่ บ้านหนองหล่ม มุกดาหาร บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะการท่องเที่ยววิถีผู้ไทย และสายน้ำ วัฒนธรรมสองฝั่งโขง บรรพบุรุษบ้านหนองหล่มดั้งเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองวังอ่างคำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อมาเกิดความแห้งแล้ง ผู้คนจึงได้อพยพมาจนพบหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งหนองน้ำใหญ่แห่งนี้ มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลตลอดปี อีกทั้งสภาพโดยรอบเต็มไปด้วยป่าไม้ พืชพันธุ์ธัญญาหาร มีที่ดินเหมาะแก่การทำนา ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จึงได้ตกลงตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้หนองน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ เรียกชื่อว่า “ห้วยหนองหล่ม” และตั้งชื่อหมู่บ้านตามแหล่งน้ำที่อาศัยว่า “บ้านหนองหล่ม” จนกระทั่งปัจจุบัน