• บ้านหลุกใต้ จังหวัดลำปาง (2556)

    บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ

    บ้านหลุกใต้ สุดยอดหมู่บ้านหัตถกรรมแกะสลักไม้ ลำปาง บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง สำหรับคำว่า “หลุก” ที่เป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน มีคำเรียกที่เพี้ยนมาจาก คำว่า “หลุบ” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกังหันน้ำในปัจจุบัน เนื่องจากแต่เดิมลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำอยู่ต่ำกว่าหมู่บ้าน การจะนำน้ำมาใช้จึงเป็นการยากลำบาก จึงมีการคิดนำหลุบมาใช้สำหรับวิดน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน บ้านหลุกใต้ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมด้านการแกะสลักไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง ซึ่งคนในหมู่บ้านสวนใหญ่มีอาชีพแกะสลัก