• บ้านทับทิมสยาม 06 จังหวัดศรีสะเกษ (2554)

    บ้านนาจะเรียแห่งทับทิมสยาม 06 หมู่ที่ 6 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์

    สัมผัสผ้าทอ ชมความงามของบ้านทับทิมสยาม 06 (นาจะเรีย) บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ 6 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ บ้านนาจะเรียนับเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิถีชีวิตของชุมชนที่เรียบง่าย และงดงามตามธรรมชาติ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการจัดที่ทำกินให้ราษฎรผู้ยากไร้ (กอ.รมน.คจก.) จังหวัดศรีสะเกษ ที่สำคัญ คือ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎร ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่บ้านนาจะเรีย เมื่อครั้งทรงทอดพระเนตรศูนย์อพยพโอตราว ได้มีพระราชดำริที่จะพัฒนาราษฎรตามแนวชายแดน โดยเฉพาะบ้านนาจะเรียให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปลูกป่าเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ได้ทรงรับหมู่บ้านนาจะเรียเข้าโครงการหมู่บ้านทับทิมสยามและกำหนดให้เป็นหมู่บ้านทับทิมสยาม 06 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมและสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง ให้เกิดขึ้นกับราษฎร เป็นต้นมา