• บ้านท้ายเสาะ จังหวัดสงขลา (2552)

    บ้านท้ายเสาะ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง

    ดูทะเลสาบสงขลา ซื้อผ้าทอเกาะยอ เสน่ห์ชวนหลงที่บ้านท้ายเสาะ สงขลา บ้านท้ายเสาะ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ โดยอยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา มีทิวทัศน์สวยงาม มีทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับทำการประมงชายฝั่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี ด้วยสภาพที่ตั้งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท้ายเกาะ ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า“บ้านท้ายเสาะ” มาจนกระทั่งทุกวันนี้บ้านท้ายเสาะ ได้รับการจัดตั้งจากกรมพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ในปี 2552

  • บ้านคลองแห จังหวัดสงขลา (2554)

    หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านคลองแห-หนองทราย หมู่ที่ 4,10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่

    กรงนกแสนสวย เอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญา บ้านคลองแห-หนองทราย สงขลา หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านคลองแห-หนองทราย หมู่ที่ 4,10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำกรงนก กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เมื่อปี 2554 บ้านคลองแห-หนองทราย เป็นชุมชนหัตถกรรม ที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิม พึ่งพาตนเองคนในชุมชนยังยึดถือปฏิบัติตามวิถีชาวมุสลิม เคร่งครัดในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา อยู่รวมกันเป็นครอบครัวระบบเครือญาติ วิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ ยังคงเน้นการรักษาเอกลักษณ์ของชาวใต้ในภูมิปัญญา การทำกรงนกได้อย่างสวยงามและเป็นที่ถูกใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ