• บ้านโตนด จังหวัดสระบุรี (2552)

    บ้านโตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง

    วิถีไท-ยวน บ้านโตนด วิถีความสุขแบบล้านนาที่สระบุรี บ้านโตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี และเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างไม่เหมือนที่อื่นใด ด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านที่มีเชื้อสาย ไท – ยวน ตามประวัติเล่ากันว่าที่มาของบ้านโตนดนั้น ก่อตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในราวพุทธศักราช 2114 ได้มีคนมอญมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มน้ำแถบนี้ และมีหัวหน้าชื่อว่า“ตาโน้ต” ประกอบกับแถบนี้มีต้นตาลโตนดขึ้นอยู่มากมาย ชาวบ้านพากันเรียกชื่อที่ตั้งถิ่นฐานกันว่า “วัดตาโน๊ด” และมาเรียกกันเพี้ยนเป็นวัดโตนดต่อมาชุมชนเชื้อสายไท-ยวน ซึ่งอพยพมาจากเชียงแสนและได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก จึงกลายเป็นหมู่บ้าน ไท-ยวน หมู่บ้านไท-ยวน แห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นเชื้อชาติตาม ลักษณะการดำเนินชีวิต ทั้งภาษา ที่เรียกว่า ภาษายวน การแต่งกาย และวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน