• บ้านจอมแจ้ง จังหวัดหนองคาย (2552)

    บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสีกาย อำเภอเมือง

    เศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุขที่บ้านจอมแจ้ง หนองคาย บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายจอมแจ้ง ถือเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้อาชีพการเกษตรทั้งการทำนา ปลูกผัก ทำสวน ควบคู่ไปกับการอยู่กับธรรมชาติ โดยรอบที่งดงาม และบริสุทธิ์ของริมแม่น้ำโขงอันเป็นสถานที่ตั้งของหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2399 หรือ 151 ปีมาแล้ว จากจุดแวะพักเล็กๆ ในตอนกลางคืนระหว่างการเดินเรือตามลำโขงของผู้คนในอาณาบริเวณนี้ ด้วยเหตุเพื่อป้องกันการถูกปล้นจากโจร ผู้ร้าย เมื่อเช้าแจ้ง จึงเริ่มเดินทางต่อ ชาวบ้านและชาวเรือที่เดินทางผ่านประจำจึงเรียกว่า “ บ้านแจ้ง” ต่อมาได้มีการจัดตั้งชื่อหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ นายอำเภอเมืองหนองคายสมัยนั้น ได้เพิ่มคำว่า จอมนำหน้าคำว่าแจ้ง จึงได้เรียกชื่อว่า“บ้านจอมแจ้ง” อย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นมา

  • บ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย (2556)

    บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่

    ชิมปลาส้ม ชมความงามของริมโขง ที่บ้านหม้อ หนองคาย บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานกว่า 200 ปี ชาวบ้านมีเชื้อสายมาจากชาวไทพวนจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อพยพเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) จากที่ในหมู่บ้านมีช่างปั้นหม้อดินขาย โดยมีทิดหม้อเป็นหัวหน้า จึงได้ชื่อว่า “บ้านหม้อ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา