• บ้านนาตาโพ จังหวัดอุทัยธานี (2551)

    บ้านนาตาโพ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่

    เส้นสายผ้าทอลายโบราณแห่งนาตาโพ วิถีชาวลาวครั่ง เมืองอุทัยธานี บ้านนาตาโพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ด้วยความโดดเด่นแห่งวิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านนาตาโพ ซึ่งเป็น ชนชาติลาวครั่งเดิมที่อพยพลงมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อ 300 ปีก่อน ปัจจุบันชาวนาตาโพยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีโบราณยังถูกรักษา และอนุรักษ์ในวิถีชีวิต ไม่ว่าประเพณีทอผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิมที่มีลวดลายและสีสันสวยงาม