• บ้านบุ่งหวาย จังหวัดอุบลราชธานี (2551)

    บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ

    บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มากไปด้วยงามของสีสันแห่งฝีมือด้านหัตถกรรมบ้านบุ่งหวาย เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนอพยพมาจาก เมืองฟ้าหยาด หรืออำเภอมหาชนะชัยในปัจจุบัน โดยเดินทางมาตามลุ่มน้ำชี และได้มาตั้งหมู่บ้านอยู่ที่บริเวณหนองน้ำที่มีต้นหวาย อยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านบ้านบุ่งหวาย เป็นชุมชนทีมีความอุดมสมบรูณ์ เป็น อู่ข้าวอู่น้ำ และยัง มีวีถิชีวีติ ที่เรียบง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ขณะเดียวกันมีอาชีพเสริม ในการทำหัตกรรมต่างๆ ไม่ว่า การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดหยากไย่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นแหล่งอารยธรรมที่น่าสนใจ

  • บ้านบากชุม จังหวัดอุบลราชธานี (2556)

    บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร

    ตามคนบากชุม เมืองอุบลฯ ดำน้ำเก็บไม้ ทำเป็นฟอร์นิเจอร์ ขึ้นชื่อ บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เหตุที่ได้ชื่อว่า บ้านบากชุมก็เพราะว่าสมัยนั้นมีต้นแคนทรายหรือต้นบากจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านบากชุม” ปัจจุบันชาวบ้านบากชุมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำขายเป็นหลัก รายได้หลักมาจากการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ ที่มีลวดลาย เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือลาย “แมงมาลี” และลาย “ฉีกน้ำ” นอกจากนั้น ยังมีสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์จากเศษไม้ นำมาทำของชำร่วยหลากหลายชนิดมาจำหน่าย เช่น ถ้วยกาแฟ แก้วไม้ พวงกุญแจ ที่วางโทรศัพท์ แกะสลักเป็น ตัวสัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ