• บ้านสันติคีรี จังหวัดเชียงราย (2554)

    บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง

    ที่นี่... บ้านสันติคีรี เชียงราย ดินแดนแห่งความสงบสุข และสวยงาม บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หมู่บ้านที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,200 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ในฐานะหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้านสันติคีรี หรือ “ดอยแม่สลอง” หรือ “เหมย เซอ เล่อ” มีความหมายว่า เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข เรียบร้อยและสวยงาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งผลิตพืชเมืองหนาว เช่น ชาจีน (ชาอู่หลง) บ๊วย ท้อ ผัก ผลไม้ และไม้ดอกเมืองหนาว และได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้ อีกทั้ง มีผู้คนอยู่อาศัยถึง 7 ชนเผ่า เช่น ชาวจีนยูนนาน ชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า เผ่าอาข่า เผ่าลีซู (ลีซอ) เผ่าลาหู่ ไทยใหญ่ และไทยลื้อโดยแต่ละชนเผ่าล้วนมีประวัติความเป็นมายาวนาน รวมถึงการมีประวัติศาสตร์ของวีรชนชาวจีนที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ชาติไทยที่น่าสนใจ