• บ้านหนองจิก จังหวัดเพชรบุรี (2551)

    บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย

    บ้านหนองจิก หมู่บ้านต้นกำเนิดชาวไทยทรงดำแห่งเพชรบุรี บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยเป็นหมู่บ้าน OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี 2549 จากการมีผลงาน พัฒนาดีเด่น ใน 4 ด้าน คือ ด้านชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยว และด้าน