• บ้านหัวนายูง จังหวัดเลย (2550)

    บ้านหัวนายูง หมู่ที่ 14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย

    สัมผัสชีวิต สัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเลย ที่บ้านหัวนายูง ในอดีตบริเวณบ้านหัวนายูงเป็นป่าไม้ทึบ และมีหนองน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่า “หนองใหญ่”มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด เช่น เก้ง กวาง รวมถึงมีนกยูงเป็นจำนวนมาก ป่าบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับเป็นพื้นที่ราบ ทำให้มีผู้คนอพยพเข้ามาทำนาและตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณนี้ ปัจจุบันได้ขยายอาณาเขตบริเวณเป็นหมู่บ้านหัวนายูงจนถึงปัจจุบัน โดยคำว่า หัวนายูง มาจากการผสมกันของคำที่ว่า หัวนา หมายถึง ที่ตั้งต้นของทุ่งนา และยูง หมายถึง นกยูง ดังนั้น บ้านหัวนายูง หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่นกยูงลงมากินข้าวในนา

  • บ้านผางาม จังหวัดเลย (2551)

    บ้านผางาม หมู่ที่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน

    ดูแม่คะนิ้ง รับลมหนาว ที่บ้านผางาม เมืองเลย บ้านผางาม หมู่ที่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยที่มีความงดงามไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวอื่นใดโดยเฉพาะการได้ไปพบเห็นน้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้ง ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ก็นับเป็น ความสุขที่คุ้มค่ากับการเดินทาง บ้านผางาม ที่มาของชื่อเกิดขึ้นจากการที่บ้านผางามตั้งตามลักษณะภูเขาที่เกิดขึ้นล้อมรอบหมู่บ้านทั้งนี้ คำว่า “ผา” เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง ภูเขา ซึ่งภูเขาที่หมู่บ้านแห่งนี้นั้น งดงามยิ่งนัก จึงกลายมาเป็นชื่อของหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันนี้ บ้านผางามปัจจุบันมี 120 หลังคาเรือนมีประชากรประมาณ 400 คน อาชีพหลักของชาวชุมชนบ้านผางามคือทำนา รับจ้าง ค้าขาย(ร้านค้า) อาชีพรองคือ หัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระบอกไม้ไผ่ กะลามะพร้าว รับจ้างขับรถแต็กๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองนับถือศาสนาพุทธสภาพทั่วไปของบ้านผางาม จะล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย และมีน้ำตก รวมถึงป่าที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่สวยงามอยู่มาก และที่สำคัญคือ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะระหว่างเดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี อากาศหนาวเย็น นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นน้ำค้างแข็ง หรือ “แม่คะนิ้ง” ได้ทุกปี หากไปสัมผัสแล้วจะรู้ว่า ธรรมชาติและอากาศที่นี่นั้น แสนบริสุทธิ์ สดชื่น เหมาะแก่การพักผ่อน