• บ้านแม่ปิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2553)

    บ้านแม่ปิง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย

    หอมกลิ่นไอวิถีแห่งปกาเก่อญอ ที่บ้านแม่ปิง แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านแม่ปิง เป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์ ปกาเก่อญอ หรือชาวกะเหรี่ยง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง หมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2305 โดยชาวปกาเก่อญอ ซึ่งเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปาย ปัจจุบัน คือ บ้านเมืองแพร่ ตำบลเวียงใต้ ปัจจุบันบ้านแม่ปิง (ชาติพันธุ์ปกาเก่อญอ หรือ กะเหรี่ยง) มี 229 ครัวเรือน จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนจริงทั้งสิ้น 893 คน ประชากรนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสเตียน และมีหย่อมบ้าน 2 หย่อมบ้าน คือ บ้านห้วยหวาย(ชาติพันธุ์ลาหู่) และบ้านแม่ยะน้อย (ชาติพันธุ์ลีซู)