• บ้านหัวนายูง จังหวัดเลย (2550)

  บ้านหัวนายูง หมู่ที่ 14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย

  สัมผัสชีวิต สัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเลย ที่บ้านหัวนายูง ในอดีตบริเวณบ้านหัวนายูงเป็นป่าไม้ทึบ และมีหนองน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่า “หนองใหญ่”มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด เช่น เก้ง กวาง รวมถึงมีนกยูงเป็นจำนวนมาก ป่าบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับเป็นพื้นที่ราบ ทำให้มีผู้คนอพยพเข้ามาทำนาและตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณนี้ ปัจจุบันได้ขยายอาณาเขตบริเวณเป็นหมู่บ้านหัวนายูงจนถึงปัจจุบัน โดยคำว่า หัวนายูง มาจากการผสมกันของคำที่ว่า หัวนา หมายถึง ที่ตั้งต้นของทุ่งนา และยูง หมายถึง นกยูง ดังนั้น บ้านหัวนายูง หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่นกยูงลงมากินข้าวในนา

 • บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม (2550)

  บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล

  ลงเรือ เข้าสวน เก็บดอกบัว ความสุขที่หาได้ที่บ้านศาลาดิน นครปฐม บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี บ้านศาลาดินตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ โดยคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้ เป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนจึงมีผู้คนมาอาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ จึงทำให้เกิดเป็นชุมชนหลายชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนต้องมีการสร้างศาลาไว้เพื่อใช้ขึ้นลงเรือ โดยจะเรียกขานชื่อศาลานั้นๆ ตามลักษณะ ของแต่ละชุมชน ศาลาของคลองมหาสวัสดิ์นั้นมีทั้งสิ้น 7 ศาลา โดยหนึ่งในนั้น คือ ศาลาดิน บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี บ้านศาลาดินตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ โดยคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้ เป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนจึงมีผู้คนมาอาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ จึงทำให้เกิดเป็นชุมชนหลายชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนต้องมีการสร้างศาลาไว้เพื่อใช้ขึ้นลงเรือ โดยจะเรียกขานชื่อศาลานั้นๆ ตามลักษณะ ของแต่ละชุมชน ศาลาของคลองมหาสวัสดิ์นั้นมีทั้งสิ้น 7 ศาลา โดยหนึ่งในนั้น คือ ศาลาดิน

 • บ้านเริงกะพง จังหวัดกำแพงเพชร (2551)

  บ้านเริงกะพง หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง

  หมู่บ้านแห่งผ้าทอและวัฒนธรรมอิสาน ที่กำแพงเพชร บ้านเริงกะพง หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมทอผ้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ทอผ้าของหมู่บ้านนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีคุณภาพเยี่ยม การเข้าเยี่ยมชมการทอผ้า นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเป็นอย่างมาก อีกทั้งหมู่บ้านเริงกะพงอยู่ใกล้ติดกับหมู่บ้านคลองมะนาวหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และหมู่บ้านอุดมทรัพย์ หมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าตำบลหินดาต และบ่อน้ำอุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหินดาต ทำให้การท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ทั้ง วิถีชีวิต ความงามของศิลปะต่างวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกในคราวเดียวกัน

 • บ้านนาตาโพ จังหวัดอุทัยธานี (2551)

  บ้านนาตาโพ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่

  เส้นสายผ้าทอลายโบราณแห่งนาตาโพ วิถีชาวลาวครั่ง เมืองอุทัยธานี บ้านนาตาโพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ด้วยความโดดเด่นแห่งวิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านนาตาโพ ซึ่งเป็น ชนชาติลาวครั่งเดิมที่อพยพลงมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อ 300 ปีก่อน ปัจจุบันชาวนาตาโพยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีโบราณยังถูกรักษา และอนุรักษ์ในวิถีชีวิต ไม่ว่าประเพณีทอผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิมที่มีลวดลายและสีสันสวยงาม

 • บ้านหนองจิก จังหวัดเพชรบุรี (2551)

  บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย

  บ้านหนองจิก หมู่บ้านต้นกำเนิดชาวไทยทรงดำแห่งเพชรบุรี บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยเป็นหมู่บ้าน OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี 2549 จากการมีผลงาน พัฒนาดีเด่น ใน 4 ด้าน คือ ด้านชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยว และด้าน

 • บ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี (2551)

  บ้านบางกะจะ หมู่ที่ 1,8,9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี

  บ้านบางกะจะ จันทบุรี ดินแดนประวัติศาสตร์ แหล่งสละขึ้นชื่อ บ้านบางกะจะ หมู่ที่ 1,8,9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ที่มากไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ เพราะที่นี่คือ หนึ่งในดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาติไทยโดยในปี พ.ศ. 2309 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ขณะนั้นเป็น พระยาวชิรปราการ)ได้รวบรวมเหล่าทหารไทยจำนวนหนึ่งตีฝ่าทหารพม่าที่ล้อมกรุงศรีอยุธยา ผ่านมาทางระยองเรื่อยมามุ่งสู่จันทบุรี และได้มาหยุดพักพลและประทับพักแรมที่บ้านบางกะจะหัวแหวนปัจจุบันคือ ตำบลบางกะจะและตำบลพลอยแหวน

 • บ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ (2551)

  บ้านโพน หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง

  บ้านโพน วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา มนต์ขลังที่บ้านโพน กาฬสินธุ์ บ้านโพน หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่บ้านที่ยังคงเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ นั่นคือ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เป็นกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษของชาวผู้ไทย ซึ่งเคยมีถิ่นฐานอยู่ ที่บริเวณสิบสองปันนาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย ได้แสดงออกให้เห็นผ่านวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านโพน หมู่ที่ 1 - 5 อันสะท้อนถึงการพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง รวมทั้งความรักสามัคคีของชาวบ้านที่ร่วมกันสร้างชุมชนที่สงบงามและมีวัฒนธรรมการกินอยู่อย่างพอเพียงนับเป็นเสน่ห์ที่รอให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาสัมผัสกับวิถีแห่งวัฒนธรรมผู้ไทยเสมือนเป็น“เมืองในฝันที่หยุดเวลารักษาอดีต” ไว้ให้ได้สัมผัสในวันนี้

 • บ้านผางาม จังหวัดเลย (2551)

  บ้านผางาม หมู่ที่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน

  ดูแม่คะนิ้ง รับลมหนาว ที่บ้านผางาม เมืองเลย บ้านผางาม หมู่ที่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยที่มีความงดงามไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวอื่นใดโดยเฉพาะการได้ไปพบเห็นน้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้ง ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ก็นับเป็น ความสุขที่คุ้มค่ากับการเดินทาง บ้านผางาม ที่มาของชื่อเกิดขึ้นจากการที่บ้านผางามตั้งตามลักษณะภูเขาที่เกิดขึ้นล้อมรอบหมู่บ้านทั้งนี้ คำว่า “ผา” เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง ภูเขา ซึ่งภูเขาที่หมู่บ้านแห่งนี้นั้น งดงามยิ่งนัก จึงกลายมาเป็นชื่อของหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันนี้ บ้านผางามปัจจุบันมี 120 หลังคาเรือนมีประชากรประมาณ 400 คน อาชีพหลักของชาวชุมชนบ้านผางามคือทำนา รับจ้าง ค้าขาย(ร้านค้า) อาชีพรองคือ หัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระบอกไม้ไผ่ กะลามะพร้าว รับจ้างขับรถแต็กๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองนับถือศาสนาพุทธสภาพทั่วไปของบ้านผางาม จะล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย และมีน้ำตก รวมถึงป่าที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่สวยงามอยู่มาก และที่สำคัญคือ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะระหว่างเดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี อากาศหนาวเย็น นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นน้ำค้างแข็ง หรือ “แม่คะนิ้ง” ได้ทุกปี หากไปสัมผัสแล้วจะรู้ว่า ธรรมชาติและอากาศที่นี่นั้น แสนบริสุทธิ์ สดชื่น เหมาะแก่การพักผ่อน

 • บ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (2551)

  บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย

  บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีความโดดเด่นเชิงวัฒนธรรมบ้านโคกเมืองเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์มายาวนานหลายร้อยปีที่สำคัญอีกประการ คือ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้นดีของจังหวัดบุรีรัมย์การดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยเน้นหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการดำเนินชีวิตแบบลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แนวคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ยังได้ถูกขยายออกเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ให้ผู้สนใจที่เดินทางมาเยี่ยมชมหมู่บ้านได้เรียนรู้ ถึง 15 ฐานการเรียนรู้

 • บ้านบุ่งหวาย จังหวัดอุบลราชธานี (2551)

  บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ

  บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มากไปด้วยงามของสีสันแห่งฝีมือด้านหัตถกรรมบ้านบุ่งหวาย เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนอพยพมาจาก เมืองฟ้าหยาด หรืออำเภอมหาชนะชัยในปัจจุบัน โดยเดินทางมาตามลุ่มน้ำชี และได้มาตั้งหมู่บ้านอยู่ที่บริเวณหนองน้ำที่มีต้นหวาย อยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านบ้านบุ่งหวาย เป็นชุมชนทีมีความอุดมสมบรูณ์ เป็น อู่ข้าวอู่น้ำ และยัง มีวีถิชีวีติ ที่เรียบง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ขณะเดียวกันมีอาชีพเสริม ในการทำหัตกรรมต่างๆ ไม่ว่า การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดหยากไย่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นแหล่งอารยธรรมที่น่าสนใจ

 • บ้านโตนด จังหวัดสระบุรี (2552)

  บ้านโตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง

  วิถีไท-ยวน บ้านโตนด วิถีความสุขแบบล้านนาที่สระบุรี บ้านโตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี และเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างไม่เหมือนที่อื่นใด ด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านที่มีเชื้อสาย ไท – ยวน ตามประวัติเล่ากันว่าที่มาของบ้านโตนดนั้น ก่อตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในราวพุทธศักราช 2114 ได้มีคนมอญมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มน้ำแถบนี้ และมีหัวหน้าชื่อว่า“ตาโน้ต” ประกอบกับแถบนี้มีต้นตาลโตนดขึ้นอยู่มากมาย ชาวบ้านพากันเรียกชื่อที่ตั้งถิ่นฐานกันว่า “วัดตาโน๊ด” และมาเรียกกันเพี้ยนเป็นวัดโตนดต่อมาชุมชนเชื้อสายไท-ยวน ซึ่งอพยพมาจากเชียงแสนและได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก จึงกลายเป็นหมู่บ้าน ไท-ยวน หมู่บ้านไท-ยวน แห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นเชื้อชาติตาม ลักษณะการดำเนินชีวิต ทั้งภาษา ที่เรียกว่า ภาษายวน การแต่งกาย และวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน

 • บ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี (2552)

  บ้านบางแม่หม้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า

  ซื้อไม้กวาดร้อยปี ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมคนภาคกลาง บ้านบางแม่หม้าย สุพรรณบุรี บ้านบางแม่หม้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านบางแม่หม้าย เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มาแต่โบราณมีอายุประมาณ 300 ปี สมัยก่อนบริเวณนี้เป็นชุมชนใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรม ประเพณีมาเก่าแก่ดั้งเดิมเพราะมีวัดร้างอยู่ในปัจจุบันถึง 7 วัด ชื่อบ้านบางแม่หม้าย มีประวัติที่เล่าต่อๆ มีสองเรื่องราว ดังนี้ หนึ่ง ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยโบราณ ชายไทยต้องออกรบเพื่อปกป้องบ้านเมือง ทำให้เสียชีวิตเป็นเป็นจำนวนมาก ทำให้ภรรยาต้องเป็นหม้าย สอง นิยายประรำประรา เล่าว่า ในหมู่บ้านมีสองสาวงามที่มีมีความสวยงามเป็นที่เลื่องลือและมีหนุ่มสองพี่น้องจากต่างบ้านได้มาสู่ขอแต่งงาน แต่ระหว่างการเดินทางขบวนขันหมากแห่มาทางน้ำ โดยเรือสำเภาได้เกิดล่มระหว่างทางทำให้ชายหนุ่มทั้งสองเสียชีวิต สองสาวงามจึงได้บวชชีเพราะเป็นหม้ายขันหมากและแสดงถึงความรักเดียวใจเดียว เป็นที่กล่าวขานร่ำลือ จึงได้ชื่อว่าบ้านบางแม่หม้ายจนถึงปัจจุบัน