บ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต (2555)

บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง

พิกัด 8.05855,98.407709

กินน้ำพริกกุ้งเสียบ
ชมธรรมชาติป่าโกงกางที่บ้านบางโรง ภูเก็ต
บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ชุมชนบางโรง เป็นชุมชนมุสลิมชุมชนหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในอดีตชุมชนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง ที่มีชื่อว่าเมืองถลางบางโรงในอดีต เกือบ 200 กว่าปีที่ผ่านมา บ้านบางโรงมีพื้นที่ ที่ติดทั้งทะเลคือพื้นที่ป่าชายเลนและพื้นที่ที่ติดภูเขาพระแทว ซึ่งถือเป็น ความหลากหลายของพื้นที่ และมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมี 2 ฤดู คือฤดูร้อน และฤดูฝนโดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีฝนตกมากกว่าบริเวณอื่นๆ ช่วงกลางคืนอากาศเย็น

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านบางโรงเป็นชุมชนอิสลาม ที่คนในชุมชนมีความเชื่อมั่นในหลักศาสนาพร้อมทั้งได้นำหลักศาสนามาปรับใช้กับ หลักของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ที่ผ่านมาชุมชนบ้านบางโรงได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลหมู่บ้าน OTOP Village Champion รางวัลแผนแม่บทชุมชนดีเด่น ระดับเขต 8 รางวัล หมู่บ้านเขียวขจี รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนดีเด่น และรางวัลหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์ ดีเด่นระดับจังหวัด ทั้งหมดนี้ได้ส่งผลทำให้ผู้คนในชุมชน บ้านบางโรง เกิดความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมใจกันทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์เด่น

เนื่องจากบ้านบางโรงมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ทะเล ที่อาศัยอยู่ในบางชายเลน และที่สำคัญคือ กุ้ง จึงได้มีการนำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของชุมชน โดยได้มีการดัดแปลงเป็นรสชาติต่างๆ นั่นคือ “น้ำพริกกุ้งเสียบ”

แหล่งท่องเที่ยว

- น้ำตกบางแป
- โครงการคืนชะนีสู่ป่า
- นั่งเรือแคนูชมธรรมชาติป่าโกงกาง
- ฟาร์มเลี้ยงแพะ
- การเลี้ยงปลาในกระชัง

ประเพณี วัฒนธรรม

- ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ตามปีปฏิทินมุสลิมโดยปฏิทินเปลี่ยนทุกๆ 3 ปี เพื่อให้เกิดความยำเกรงต่อพระเจ้าและฝึกความอดทน
- การทำสุนัตของเพศชาย อายุ 8-12 ขวบ เพื่อความสะอาดของร่างกาย
- การออกบวชเรียกว่า วันตรุษอิดิลฟิตตรี ถือศีลอด 1 เดือน จากการดูดวงดาวบนท้องฟ้า ระลึกถึงพระเจ้าและสร้างความเป็นเอกภาพในชุมชนมุสลิม
- วันตรุษอีดิลอัฎฮา 70 วัน นับจากวันตรุษอิดิลฟิตตรี ระลึกความเสียสละของพระศาสดาเป็นวันรื่นเริงของชุมชนมุสลิม

สิ่งอำนวยความสะดวก

- บริการเรือแคนนู นำเที่ยวชมธรรมชาติป่าโกงกาง
- ร้านอาหารครัวชุมชน

ผู้ประสานงาน

- ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางโรง หรือ นายสำราญ คงนาม โทร./แฟกซ์: 076-260144
- อีเมล์ : info@bangrongphuket.com, bangrongphuket@gmail.com
- See more at : http://www.bangrongphuket.com

การเดินทาง

- การเดินทางโดยเครื่องบิน ถึงสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต เดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน
โดยรถประจำทาง หรือรถรับจ้าง ระยะทางจากสนามบิน ถึง บ้านบางโรง ประมาณ 15 กม.
- การเดินทางโดยรถยนต์ เมื่อถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรแล้ว แยกทาง
ซ้าย ไปอีกประมาณ 4 กม. ก็จะถึงบ้านบางโรง

แผนที่