• บ้านต้นลำแพน จังหวัดสมุทรสงคราม (2555)

  บ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา

  บ้านต้นลำแพน สมุทรสงคราม ดินแดนเงียบ สงบ และเป็นธรรมชาติ บ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามที่สามารถสร้างความสุขความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนได้เป็นอย่างมาก เมื่อได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ทุกอย่างยังคงความเป็นธรรมชาติที่หาไม่ได้แล้วในพื้นที่อื่น สำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ สันนิฐานว่า ด้วยในพื้นที่มีต้นลำแพนขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสัญลักษณ์ใช้เป็นชื่อเรียกหมู่บ้านมาจนทุกวันนี้

 • บ้านนอแล จังหวัดเชียงใหม่ (2555)

  บ้านนอแล หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง

  บ้านนอแล เชียงใหม่ จุดกำเนิดของโครงการหลวงแห่งแรก บ้านนอแล หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ บ้านนอแล เป็นชุมชนเล็กๆ แห่งขุนเขาดอยอ่างขางกลางทัศนียภาพอันสวยงามติดชายแดนไทย-พม่า วิถีชีวิตชนเผ่าดาราอาง หรือ ปะหล่อง จำนวน 180 ครัวเรือน แต่ความยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านแห่งนี้ คือ จุดกำเนิดของโครงการหลวงแห่งแรกย้อนหลังไปเมื่อ พ.ศ. 2512 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทางเฮลิปคอปเตอร์ ผ่านยอดดอยแห่งนี้ ได้ทอดพระเนตรเห็นทุ่งดอกฝิ่น ชาวเขามีฐานะยากจน มีการทำลายป่าไม้ พระองค์ฯจึงมีกระแส พระราชดำรัส ที่จะแปลงทุ่งฝิ่นให้เป็นทุ่งเกษตร จึงได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินและได้ก่อเกิดเป็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงแห่งแรก ณ ที่นี้

 • บ้านหนองบัว จังหวัดน่าน (2555)

  บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา

  ความงามของวิถีชาวไทลื้อ แห่งบ้านหนองบัว เมืองน่าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2365 หรือประมาณ 180 ปี โดยสืบเชื้อสายมาจากชาวไทลื้อแคว้น สิบสองปันนา ในปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของ ตนเองไว้อย่างมั่นคง ปัจจุบันบ้านหนองบัวเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ เป็นที่รู้จักของคนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ในประเทศและต่างประเทศ ด้วยภาษาพูด ที่เป็นเอกลักษณ์ การดำเนินชีวิตตามวิถีชาวไทลื้อ การแต่งกาย รวมถึงชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องการสัมผัสวิถีไทลื้อของคนในชุมชน

 • บ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต (2555)

  บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง

  กินน้ำพริกกุ้งเสียบ ชมธรรมชาติป่าโกงกางที่บ้านบางโรง ภูเก็ต บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ชุมชนบางโรง เป็นชุมชนมุสลิมชุมชนหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในอดีตชุมชนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง ที่มีชื่อว่าเมืองถลางบางโรงในอดีต เกือบ 200 กว่าปีที่ผ่านมา บ้านบางโรงมีพื้นที่ ที่ติดทั้งทะเลคือพื้นที่ป่าชายเลนและพื้นที่ที่ติดภูเขาพระแทว ซึ่งถือเป็น ความหลากหลายของพื้นที่ และมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมี 2 ฤดู คือฤดูร้อน และฤดูฝนโดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีฝนตกมากกว่าบริเวณอื่นๆ ช่วงกลางคืนอากาศเย็น

 • บ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ (2555)

  บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก

  นุ่งผ้าปาเต๊ะ ชมหมู่บ้านสวยสุด น้ำผุดเริงร่าที่บ้านถ้ำเสือ กระบี่ บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ พื้นที่ตั้งหมู่บ้านถ้ำเสือในอดีตนั้น ถือว่าสถานที่แห่งนี้ยากแก่การเข้าถึง เนื่องจากเป็นป่าดิบเขตร้อนซึ่งมีสัตว์ป่าชุกชุม ต่อมา ตาหมี ดำหมี ได้เข้ามาเป็นผู้บุกเบิกเข้ามาตั้งรกราก ที่บริเวณถ้ำเสือนอก (วัดกรเทพนิมิต) หลังจากนั้นได้หักร้างถางพงเข้ามาอยู่ในบ้านถ้ำเสือใน และเริ่มมีคนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น ต่อมาจึงตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมา สำหรับที่มาของชื่อถ้ำเสือ คือ นอกจากจะเป็นแหล่งชุกชุมของเสือพันธุ์ต่างๆ และยังมีเรื่องเล่าว่า มีพระเดินทางมาจากอีสานมาพำนักอาศัยอยู่บริเวณถ้ำทางด้านทิศตะวันออก (ปัจจุบันคือถ้ำอรหันต์) มีการขุดลายแทงบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีก้อนหินเป็นรูปรอยเสือ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านด้วยเช่นกัน ด้วยคำ ขวัญ หมู่บ้านคือ “หมู่บ้านสวยสุด น้ำผุดเริงร่า ธาราร้อน ดอนหอยหวาน ตำนานมนุษย์ถ้ำ ลำน้ำปันแดน”

 • บ้านนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ (2555)

  บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง

  ตรึงใจกับเสื่อกก ลายมัดหมี่ ที่บ้านนาหมอม้า อำนาจเจริญ บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะวิถีการดำเนินชีวิต และหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ ครูสลา คุณวุฒิ ครูเพลงชื่อดัง ชื่อบ้านนาหมอม้า มีตำนานเล่าต่อกันมาว่า เกิดขึ้นจากที่สัตว์ป่ามาทำลายต้นข้าวในนา ไม่มีใครกล้าปราบสัตว์ร้ายเหล่านั้นได้ เพราะกลัวผิดผีจึงประกาศหาหมอมาปราบสัตว์ดุร้ายเหล่านั้น ในครั้งนั้นมีหมอผู้วิเศษ มีคาถาอาคมได้ขี่ม้ามาปราบสัตว์ร้ายโดยใช้หอก ใช้ดาบไล่ฟันสัตว์ร้ายเหล่านั้นมาตายที่ทุ่งนาริมห้วยด้านตะวันออกของหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกลำห้วยนี้ว่า ห้วยนา หมอม้า และพร้อมกันขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า บ้านนาหมอม้า ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 • บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด (2555)

  บ้านท้ายเขา (น้ำเชี่ยว) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ

  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่บ้านท้ายเขา ชุมชนชายฝั่งทะเลเมืองตราด บ้านท้ายเขา (น้ำเชี่ยว) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบธรรมชาติระบบเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น จนกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดแห่งนี้ บ้านท้ายเขา หรือที่มีชื่อเรียกในสมัยอดีตว่า “บ้านท้ายเขาแดง” มีตำนานเล่าขานส่ง ต่อความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นว่า ในอดีตกลุ่มชาว “จาม” หรือเรียกกันว่า “แขกจาม” อพยพหนีภัยสงครามมาจากประเทศกัมพูชามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตนี้ ในปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยของการขุดหลุมหลบภัยของชาวจามในสมัยนั้นให้เห็นอยู่ในบางพื้นที่ของหมู่บ้าน

 • บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี (2555)

  บ้านหนองขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง

  ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช้อปปิ้งสุดยอด OTOP ที่ บ้านหนองขาว กาญจนบุรี บ้านหนองขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนหนองขาวเป็นชุมชนเก่าแก่ เล่าขานมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยกาญจนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านชุมชนหนองขาวขณะนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านดงรัง กับหมู่บ้านดอนกระเดื่อง ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้รวมตัวกันต่อสู้กับกองทัพพม่า อย่างกล้าหาญ ปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูรบที่ชาวบ้านเรียกว่าทุ่งคู การสู้รบในครั้งนั้นหมู่บ้านทั้งสองถูกทำลายเสียหาย เหลือแต่ซากปรักหักพังของวัด หลังสงครามสงบลงชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้พากันหลบหนีมารวมกันที่บริเวณหนองน้ำใหญ่ที่มีหญ้าออกดอกสีขาว จึงตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านหญ้าดอกขาว” เรียกสั้นๆ ว่าบ้านหนองขาว

 • บ้านดอน จังหวัดเชียงใหม่ (2556)

  บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง

  เที่ยวสนุกที่บ้านดอน เชียงใหม่ มีได้ทั้ง 365 วัน บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดอยผ้าห่มปกดอยสูงอันดับสองของประเทศไทย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้ บ้านดอน ยังเป็นหมู่บ้านวิถีชีวิตเกษตรกรรมแห่งขุนเขา มีสายลมหนาวตลอดทั้งปี มีความงามมากมายให้สัมผัส ไม่ว่าทัศนียภาพบนยอดเขาสูงได้ 360 องศา เส้นทาง เดินป่าศึกษาธรรมชาติดอยผ้าห่มปก เส้นทางการบินของนก (Fly Way) 1 ใน 8 ของโลกหรือจะแช่ตัวกับน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ พร้อมกันนี้ ยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีก 2 หมู่บ้าน คือ บ้านยาง ตำบลแม่งอน บ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น เรียกได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริ ที่มีธรรมชาติ งดงามโรแมนติก ปลอดภัยพร้อมพรั่งกับการเข้ามาเรียนรู้เพื่อสร้างความสุขของคนไทยได้จากโครงการพระราชดำริ บ้านดอน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแห่งนี้ จึงมาได้ทั้ง 365 วัน

 • บ้านหลุกใต้ จังหวัดลำปาง (2556)

  บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ

  บ้านหลุกใต้ สุดยอดหมู่บ้านหัตถกรรมแกะสลักไม้ ลำปาง บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง สำหรับคำว่า “หลุก” ที่เป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน มีคำเรียกที่เพี้ยนมาจาก คำว่า “หลุบ” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกังหันน้ำในปัจจุบัน เนื่องจากแต่เดิมลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำอยู่ต่ำกว่าหมู่บ้าน การจะนำน้ำมาใช้จึงเป็นการยากลำบาก จึงมีการคิดนำหลุบมาใช้สำหรับวิดน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน บ้านหลุกใต้ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมด้านการแกะสลักไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง ซึ่งคนในหมู่บ้านสวนใหญ่มีอาชีพแกะสลัก

 • บ้านบากชุม จังหวัดอุบลราชธานี (2556)

  บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร

  ตามคนบากชุม เมืองอุบลฯ ดำน้ำเก็บไม้ ทำเป็นฟอร์นิเจอร์ ขึ้นชื่อ บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เหตุที่ได้ชื่อว่า บ้านบากชุมก็เพราะว่าสมัยนั้นมีต้นแคนทรายหรือต้นบากจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านบากชุม” ปัจจุบันชาวบ้านบากชุมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำขายเป็นหลัก รายได้หลักมาจากการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ ที่มีลวดลาย เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือลาย “แมงมาลี” และลาย “ฉีกน้ำ” นอกจากนั้น ยังมีสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์จากเศษไม้ นำมาทำของชำร่วยหลากหลายชนิดมาจำหน่าย เช่น ถ้วยกาแฟ แก้วไม้ พวงกุญแจ ที่วางโทรศัพท์ แกะสลักเป็น ตัวสัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ

 • บ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย (2556)

  บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่

  ชิมปลาส้ม ชมความงามของริมโขง ที่บ้านหม้อ หนองคาย บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานกว่า 200 ปี ชาวบ้านมีเชื้อสายมาจากชาวไทพวนจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อพยพเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) จากที่ในหมู่บ้านมีช่างปั้นหม้อดินขาย โดยมีทิดหม้อเป็นหัวหน้า จึงได้ชื่อว่า “บ้านหม้อ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา