• บ้านโคกไคร จังหวัดพังงา (2556)

  บ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด

  สัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน ความสุขที่หาได้ ที่บ้านโคกไคร พังงา บ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา เป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยึดอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นหลัก ในการดำรงชีพสำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้าน “โคกไคร” คำว่า “โคก” นั้นหมายถึงที่สูงเหนือน้ำหรือ ที่เป็นเนินสูง พื้นที่ของหมู่บ้านติดทะเล ยิ่งเมื่อเวลาน้ำทะเลลดก็จะยิ่งดู ว่าพื้นที่นั้นสูง เหนือระดับน้ำทะเลมาก กอปรกับในหมู่บ้านมีการปลูกพืชสวนครัวเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยเฉพาะต้นตะไคร้ต้นตะไคร้ที่ปลูกเป็นตะไคร้กรูด ลำต้นใหญ่และสูง ไม่นิยมนำมาประกอบอาหาร เพราะกลิ่นคล้ายใบมะกรูด แต่คนในอดีตจะใช้ใบไว้ใส่ในท้องแพะเพื่อดับกลิ่น จะพบเห็นเป็นจำนวนมากในหมู่บ้าน “ตะไคร้” นั้นภาษาพื้นบ้านของคนใต้จะเรียกสั้นๆ ว่า “ไคร” เลยเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “โคกไคร” หมายความว่าพื้นที่หรือเนินตะไคร้นั้นเอง

 • บ้านแหลมประทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช (2556)

  บ้านแหลมประทับตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม

  วิถีชาวเล วิถีชีวิตคนบ้านแหลมประทับ ที่เมืองคอน บ้านแหลมประทับตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเล ประชาชนในหมู่บ้านมีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนชาวเลที่งดงามและน่าสนใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ปัจจุบันบ้านแหลมประทับมีชื่อเสียงจากการเป็นท่าเรือท่องเที่ยว ที่ให้บริการ ท่องเที่ยวทางทะเลขนอม ที่มาของชื่อหมู่บ้าน “แหลมประทับ” มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพมาปราบหัวเมืองต่างๆ จำนวน 5 หัวเมือง หรือ 5 ชุมชน ซึ่งรวมถึงเมืองนครศรีธรรมราชที่ประกาศเป็นเมืองเอกราช สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพมาตีนครศรีธรรมราชทั้งทางบก และ ทางเรือ โดยพระองค์ ได้เสด็จมาทางกองทัพเรือผ่านช่องเขาเตล็ด และให้กองทัพพักแรมบริเวณที่แหลม หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียนชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่ที่พระองค์ทรงให้กองทัพพักแรมว่า “ที่ประทับ” หรือแหลมประทับ หรือแหลมทาบ เป็นชื่อเดียวกันจนปัจจุบันเรียกว่าหมู่บ้าน “แหลมประทับ”

 • บ้านมาบเหลาชะโอน จังหวัดระยอง (2556)

  บ้านมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง อำเภอแกลง

  เลาะทะเลเมืองระยอง ตามตำนาน เสื่อกระจูด แห่งบ้านมาบเหลาชะโอน บ้านมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ที่โดดเด่นในด้านเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าทิวทัศน์โดยรอบบริเวณหมู่บ้านที่งดงาม ยิ่งเมื่อขึ้นไปยังโบสถ์หินอ่อนบนยอดเขาที่อลังการ จะสามารถมองเห็นชายทะเลและหมู่เกาะบริเวณหาดวังแก้ว แหลมแม่พิมพ์ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองระยอง รวมถึง บึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ที่ชื่อ “บึงสำนักใหญ่” หรือหนองจำรุง มีพื้นที่ 3,871 ไร่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืดนานาชนิดและมีต้นกระจูดขึ้นเป็นจำนวนมาก

 • บ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี (2556)

  บ้านทับลาน หมู่ที่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี

  เสน่ห์แห่งต้นลาน ความงามเครื่องจักสานที่บ้านทับลาน ปราจีนบุรี บ้านทับลาน หมู่ที่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้การสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด้วยเป็นหมู่บ้านที่มีสภาพอากาศดีเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านป่าไม้ตามโครงการพระราชดำริ บริเวณริมถนนสาย 304 (ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา) ส่งผลให้มีการคมนาคมไปมาสะดวก บ้านทับลาน เป็นหมู่บ้านที่มีตำนานมาอย่างยาวนาน โดยก่อตั้งมาประมาณ 200 กว่าปี เริ่มต้นจากการอพยมมาของผู้คนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเห็นว่าเป็นพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงได้ตัดสินใจตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณนี้ พร้อมทั้งได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านทับลาน” เนื่องจากมีต้นลานขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ต้นลาน ที่มีมากเหล่านี้ ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย และปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากต้นลาน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านทับลานเป็นอย่างมาก