กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย

36 หมู่ 4 บ้านเตาอิฐ ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ติดต่อ คุณจินตนา ตันเจริญ

08 9924 7764

โอทอปอีคอมเมิร์ซ 1 รายการ

สินค้าโอทอป 1 รายการ