เครื่องเบญจรงค์แบบลายไทย

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เครื่องเบญจรงค์ เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบที่เขียนลวดลายด้วยสี 5 สี ความหมายของคำว่าเบญจ แปลว่าห้า และรงค์ แปลว่าสี นั้น เป็นงานที่สั่งทำจากประเทศจีน ตามรูปแบบและลวดลายที่ไทยส่งไปทำยังประเทศจีนในสมัยกรุงศรีอยุธยา และในสมัยนั้น ใช้เฉพาะในพระราชสำนัก มีลวดลายดังนี้ ลายเทพพนม ลายเทพสิงห์ ลายนรสิงห์ ลายกินนร กินนรี และลายดอกไม้ ต่อมาได้ผลิตขึ้นในประเทศไทย การเขียนลวดลาย จะเขียนมาจากสุนทรียะของคนไทยในสมัยนั้น ซึ่งจะมีความงดงาม และอ่อนช้อยยิ่งขึ้น เครื่องปั้นดินเผา เบญจรงค์ด้วยแล้ว นอกจากจะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วยังใช้เป็นของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึกมอบให้ญาติผู้ใหญ่ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ได้อีกด้วย
จะเห็นได้ว่าเครื่องเบญจรงค์มีคุณค่ายิ่งทางศิลปะที่สืบสานงานช่างศิลป์ไทย ไว้เป็นตำนานสำหรับคนรุ่นหลังสืบต่อไป จึงเป็นแนวคิดให้นายนภดล ไชยโยธา ซึ่งจบการศึกษาจากวิทยาลัยในวังช่างสิบหมู่ สาขาจิตกรรมไทย มารวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ รุ่นเดียวกัน ก่อตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว ในปี พ.ศ. 2543 มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน และเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เยาวชนในหมู่บ้านมีรายได้เสริมจากการทำสวน ทำไร่ ช่วยพ่อแม่ได้อีทาง และเป็นรายได้ที่ดีสามารถช่วยให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการสืบสานศิลปะไทยโบราณ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบไปจนสู่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป
ในปี 2546 ทางกลุ่มฯ ได้ส่งผลิตภัณฑ์เบญจรงค์เข้ารับการคัดสรรในระดับอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับ 4 ดาวของจังหวัดและของประเทศ ปี พ.ศ. 2547 ได้รับมาตรฐาน OTOP ในระดับ 3 ดาว ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับมาตรฐาน OTOP ระดับ 3 ดาวในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และในปี พ.ศ. 2552 ได้รับมาตรฐาน OTOP ในระดับ 4 ดาว ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจยิ่งให้กับกลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว และหมู่บ้านหนองบัว ที่ทำให้มีรายได้กลับเข้ามาสู่กลุ่มและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชากร มาจนถึงปัจจุบัน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1. ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว 4 ดาว
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์สินค้ามาตรฐานสหกรณ์(สมส.)
3. มาตรฐาน มผช.
4. วิสาหกิจชุมชน
5. ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดกาญจนบุรี

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. ของขาว ได้แก่ จาน ชาม ถ้วย โถ แจกัน และอื่น ๆ
2. น้ำทอง
3. สี 5 สี คือ สีแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว ส้ม
4. พู่กัน
5. ปากกาชนิดพิเศษ
คัดหาของขาว ได้แก่ โถชั้น ชุดน้ำชา ชุดกาแฟ แล้วนำมาเขียนลวดลาย รูปแบบต่าง ๆ ตามต้องการ ด้วยน้ำทอง 12 K และลงสีด้วยสีที่ใช้ลงเบญจรงค์ มีสีเขียว น้ำเงิน ชมพู เหลือง เขียว และ วนทองลงบนแก้วที่เขียนลายแล้ว พร้อมที่จะนำเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ 780 องศาเซลเซียส เมื่ออบเสร็จ นำออกมาจากเตาอบ พร้อมที่จะนำออกจำหน่ายต่อไป

ขั้นตอนการผลิต

วัสดุของขาว สี 5 สี คือ สีแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว ส้ม
ขั้นตอนการผลิต
คัดหาของขาว ได้แก่ โถชั้น ชุดน้ำชา ชุดกาแฟ แล้วนำมาเขียนลวดลาย รูปแบบต่าง ๆ ตามต้องการ ด้วยน้ำทอง 12 K และลงสีด้วยสีที่ใช้ลงเบญจรงค์ มีสีเขียว น้ำเงิน ชมพู เหลือง เขียว และ วนทองลงบนแก้วที่เขียนลายแล้ว พร้อมที่จะนำเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ 780 องศาเซลเซียส เมื่ออบเสร็จ นำออกมาจากเตาอบ พร้อมที่จะนำออกจำหน่ายต่อไป

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

เคล็ดลับในการผลิตคือกลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว เขียนเบญจรงค์เป็นลายไทยโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และผู้บริโภคต้องการลวดลายแบบใด อย่างไร ผู้ผลิตสามารถทำให้ได้ตามความต้องการของผู้บริโภค ด้วยความประณีต และพิถีพิถัน สิ่งสำคัญคือบรรจุภัณฑ์จะต้องสวยงาม สะดุดตาผู้บริโภค จึงจะทำให้มียอดจำหน่ายที่ดี

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว

ที่อยู่ 109 4 - ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260

0-3464-2068

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายนพดล ไชยโยธา

ที่อยู่ 109 4 - ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260

0-3464-2068

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ คือ ที่ตั้งกลุ่ม บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี และงานแสดงสินค้าเมืองทองธานี และอื่น ๆ ที่หน่วยงานราชการและเอกชนจัดขึ้น