[การทาแชมพูสมุนไพรจากผักบุ้ง]

หมวด : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ พศ. ๒๕๔๓ มีหน่วยงานราชการในอาเภอห้วยคตได้จัดให้มีการไปทัศนศึกษาดูงานต่างจังหวัดที่ ต.ท่ากราย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท และในตอนนั้นได้มีนางเสมียน อาเภอ เป็นตัวแทนระดับหมู้บ้านไปดูงานและเมื่อกลับมาถึงจึงเกิดความคิดที่จาทาใช้เองในหมู่บ้านและจาหน่ายในหมู่บ้านใกล้เคียง จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีบ้านหนองจอกเพื่อผลิตแชมพูขึ้นมา มีสมาชิกเริ่มก่อตั้งในปี ๒๕๔๓ จานวน ๒๘ ราย และได้มีการรวมเงินกันคนละ ๑๐ บาทต่อเดือน เพื่อจะนาเงินไปซื้อวัตถุดิบที่จะมาทาแชมพู น้ายาล้างจาน และน้ายาสระผม แต่ในตอนแรกยังมีความรู้ที่จามาทาแชมพูสระผมนั้นไม่เพียงพอ ทางสานักงานพัฒนาสังคมฯจึงได้เข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมและได้รับการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยคตในเรื่องของเงินทุนและอุปกรณ์ ให้กับกลุ่มสตรีแชมพูบ้านหนองจอก จึงได้ทาประสบความสาเร็จเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

๒ สามารถจาหน่ายได้ในราถาถูก
๓ มีคุณภาพที่ดี มีสานักงานอุตสาหกรรมรับรอง

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงานใช้คนในชุมชนอย่างแท้จริง จากรุ่นสู่รุ่น จากแม่สู่ลูก จากประธานสตรีสู่สมาชิก สอนต่อกันมาเรื่อยๆ ทาให้ชุมชนเกิดความรู้ทางภูมิปัญญาพัฒนากันต่อๆไป

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

· แชมพูออย (EMAL 28CT) 500 กรัม
· ผงฟอง (ช่วยให้ฟองมาก) 50 กรัม · ผงข้น (ช่วยให้น้ายาสระผมข้นขึ้น) 125– 150 กรัม · ลาโนลิน (ช่วยให้เส้นผมลื่น) 50 กรัม · น้าผักบุ้ง (น้าสมุนไพรตามต้องการ) 1.5 กก. (หรือลิตร) · น้าจุลินทรีย์ผลไม้เปรี้ยว 500 กรัม · เกลือ 500 กรัม · น้าหอมกลิ่นตามชอบ ปริมาณเล็กน้อย

ขั้นตอนการผลิต

1. แบ่งน้าผักบุ้งปริมาณเล็กน้อยใส่ภาชนะ ตั้งไฟพอน้าร้อน นาลาโนลินละลายในน้าร้อน นาเกลือลงไปผสมและน้าจุลินทรีย์ผลไม้เปรี้ยว คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงพักเอาไว้
2. นาน้าใบผักบุ้งที่เหลือใส่ในภาชนะใบใหญ่(ควรใช้ภาชนะพลาสติกหรือสแตนเลส)
3. ค่อยๆ ใส่ผงฟองลงในน้าทีละน้อย พร้อมกับคนให้ผงฟองละลายจนหมด ใส่แชมพูออย คนให้ส่วนผสมเข้ากัน
4. ค่อยๆ ใส่ผงข้นทีละน้อยคนให้ละลายเข้ากัน (ไม่ต้องถึง 150 กรัมก็ได้ ดูว่าน้ายาข้นก็ใช้ได้ อย่าใช้เกิน น้ายาจะเหลว) แล้วจึงใส่ลาโนลีนที่ละลายเตรียมไว้ในข้อ 1 คนให้ส่วนผสมเข้ากัน
5. ใส่กลิ่นตามที่ต้องการ แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ฟองยุบตัวจึงกรอกใส่ในภาชนะ พร้อมใช้หรือจาหน่าย
วิธีท้าน้้าจุลินทรีย์ผลไม้เปรี้ยว
ใช้ น้าหมักผลไม้เปรี้ยวตามต้องการ เช่น มะกรูด มะนาว หรือมะเฟือง น้าหนักรวม 3 กิโลกรัม ผสมคลุกกับน้าตาลทราย 1 กิโลกรัม หมักทิ้งไว้ 3 เดือน แล้วจึงนามากรองเอาเฉพาะน้าจุลินทรีย์มาใช้

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

สมุนไพรที่นามาใส่ในแชมพูสระผม มีหลายชนิด ควรศึกษาถึงคุณสมบัติของสมุนไพรแต่ละชนิดและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง
หากต้องการให้แชมพูเก็บได้นาน ๆ ให้ใส่สารกันบูด 12 กรัม เพิ่มลงไปในส่วนผสมดังกล่าว
การใช้ผักบุ้ง คือ ท้าให้ผมสีด้า ไม่ติดกันและเป็นเงางาม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีบ้านหนองจอก

ที่อยู่ ๒๑๓ ๗ - - ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี -

-

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีบ้านหนองจอก

ที่อยู่ ๒๑๓ ๗ - - ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี -

-

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เลขที่ ๒๑๓ หมู่ ๗ ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี