น้ำแครอท

หมวด : เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

บ้านสายชนวน หมู่ที่ ๗ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร มีการเพาะปลูกพืชไร่ พืชผักและแครอทเป็นพืชที่ปลูกมากชนิดหนึ่งในหมู่บ้าน ทำให้มีผลผลิตมากขายไม่ได้ราคา ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน
นายเฉลิมพร นพรัตน์วัฒนาและภรรยาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านและเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านสายชนวนได้นำปัญหาความเดือดร้อนมาปรึกษาเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอปากช่องจึงได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายชนวนขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีสมาชิกเริ่มแรก ๓๐ คนและได้ประสานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕ นครราชสีมา ที่ทำการตั้งอยู่ ณ อำเภอสีคิ้ว มาอบรมให้ความรู้ในการแปรรูปแครอทในรูปแบบต่างๆเช่นน้ำแครอท เยลลี่แครอท แยมแครอท ข้าวเกรียบแครอท ทองม้วนแครอท เป็นต้น
ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เพราะรับประทานง่ายมีคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพและได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสามดาวปี๒๕๔๙ ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๔๙

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

-มีฉลากบอกสรรพคุณที่ชัดเจน
-มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ
-บรรจุภัณฑ์สวยงาม ไม้มาตรฐาน

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-ปี ๒๕๔๗ เข้ารับการคัดสรรโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสองดาว
- ปี ๒๕๔๙ เข้ารับการคัดสรรโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสามดาว
-หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาไทยประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่นสาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเรื่องการทำน้ำแครอท เลขที่ ภป๒๒๑๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗

ความสัมพันธ์กับชุมชน

การทำน้ำแครอท ใช้ฝีมือและแรงงาน ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดย การรวมกลุ่มกันนำความรู้ภูมิปัญญามาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตมากขายไม่ได้ราคาโดยนำวัสดุดิบที่มีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑. แครอท
๒.เครื่องปั่น

ขั้นตอนการผลิต

๑.) นำแครอทมาล้างทำความสะอาด
๒.) นำแครอทที่ทำความสะอาดแล้วนำมาปลอกเปลือก
๓.) นำแครอทที่ทำความสะอาดแล้วปั่น
๔.) นำน้ำแครอทเข้าเครื่องกรอง
๕.)นำน้ำแครอทที่ได้จากการกรองนำมาบรรจุขวด
๖.) น้ำแครอทพร้อมจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

นำแครอทสดๆจากไร่ สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายชนวน

ที่อยู่ - ๗ - - ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐

๐๘๑-๙๗๖๘๙๕๔

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางมณีรัตน์ นพรัตน์วัฒนา

ที่อยู่ - ๗ - - ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐

๐๘๑-๙๗๖๘๙๕๔

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

๑.ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านสายชนวน หมู่ที่ ๗ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๒.งานน้อยหน่าและของดีอำเภอปากช่อง (งานประจำปี อำเภอปากช่อง)
๓.งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา