หมอนฟักทอง

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีบ้านโคกมน

ที่อยู่ 80 - ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260

0-5691-9019

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางเพ็ญแข แปนนาค

ที่อยู่ 80 - ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260

0-5691-9019

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มสตรีบ้านโคกมน
80 โคกมน หมู่ 3 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260