พรมทอมือบ้านโป่ง

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

อาชีพหลักของชาวบ้านโป่ง คือ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เมื่อเสร็จจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะว่างงาน ในสมัยปู่ย่าตายาย ผู้ชายทำงานฝีมือ สานสุ่ม ถักแห สานตะแกง ส่วนผู้หญิง ทอเสื่อกก ไว้ใช้ในครัวเรือน จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จากโคลงกี่ ที่ใช้ทอเสื่อกก ก็คิดที่จะนำมาทออย่างอื่นบ้าง ที่จะสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเพิ่มขึ้นอีก จึงเปลี่ยนจาก กก หรือไหล มาเป็นผ้าเส้น หรือเศษผ้า ทอเป็นผ้าเช็ดเท้า ทำเป็นอาชีพเสริม ในตอนแรกทำใช้กันในครัวเรือน กันเองก่อน นำไปเป็นของฝากญาติพี่น้อง และถวายบริจาคให้กับวัด ในงานบุญต่างๆ ของหมู่บ้าน จนมีแม่ค้าขายของในงานวัดสนใจ ถามว่า ซื้อมาจากไหน และแนะนำให้เอาผ้าเช็ดเท้า ไปวางขายตามตลาดนัดต่างๆ จนเป็นที่รู้จัก และสนใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก

ชาวบ้านที่มีฝีมือในการทอ จึงได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม ขึ้นในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้า” บ้านโป่ง ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา หรือเรียกกันอีกชื่อว่า “พรมทอมือบ้านโป่ง” และมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น
กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้า ได้ขอขึ้นทะเบียนคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และเข้าร่วมการคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เป็นครั้งแรก

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

๑. เข้าอบรม SMART OTOP PROGRAM ปี ๒๕๔๗
2. ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ ๒ ดาว ในปี ๒๕๔๗
3. ผ่านการอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการปีเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์”
โดยธนาคารออมสิน ภาค ๑๐ ปี ๒๕๔๘
4. จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ๔-๓๐-๑๘๐๒/๑-๐๐๐ ปี ๒๕๔๙
5. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกกรรมให้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ม.ผ.ช. ๓๗๘/๒๕๔๙)
๖. ผ่านการอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการปีเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์”
โดยธนาคารออมสิน ภาค ๑๐
๗. ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ “ระดับ ๓ ดาว” ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
๘. เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาดและการจัดการทุน

ความสัมพันธ์กับชุมชน

การรวมความคิด ช่วยกันคิดว่าเราจะทำอะไร หาอะไรมาเป็นอาชีพเสริม จากสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบันขาดการรวมกลุ่ม เราจึงเริ่มด้วยการพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ การพัฒนาความรู้ ในภูมิปัญญาท้องถิ่น และช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง มีการพัฒนาสินค้าให้ถูกใจผู้ซื้อ ถูกใจตลาด และถ่ายทอดให้เยาวชนในหมู่บ้านได้รู้จัด และหวงแหนสิ่งที่ชุมชนของเราร่วมกันคิดร่วมกันทำอยู่ และสืบสานภูมิปัญญานี้ต่อ

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑. ผ้าเส้น 1 กิโลกรัม ใช้สำหรับ ทอ คัดแยกสี และลาย ไว้เป็นกลุ่ม
๒. ด้ายไนลอนเส้นเล็ก ๑ มัด ใช้สำหรับ ขึงฟืมด้านใน ขึงตามขนาดความยาวของพรม ที่ต้องการ ทำหน้าที่ยึดผ้าให้แข็งแรงมีความแน่น
๓. ด้ายไนลอนเส้นใหญ่ ๑ มัด ใช้สำหรับ ขึงฟืมด้านนอกสุด ๒ เส้น ทั้งสองข้าง ทำหน้าที่ยึดผ้ามัดเก็บริม ให้แข็งแรง

อุปกรณ์ ประกอบด้วย
๑. กี่
๒. ฟืม
๓. กรรไกร
๔. ไม้สอด
๕. แผ่นยาง (กั้นกลาง)
6. เข็ม (เก็บด้าย)
๗. ไม้กลม (สำหรับขึ้นเชือก)

ขั้นตอนการผลิต

นำผ้าเส้น คัดแยกสี มัดไว้สำหรับทอ ตั้งกี่ และสอดด้ายไนลอนผ่านรูของฟื้ม ตามขนาดที่ต้องการ เมื่อขึ้นด้ายเสร็จ ใช้ไม้กลมขั้นเชือกให้ตึง ถ้าเชือกไม่ตึงผ้าทอจะย่น นำผ้าเส้นใส่ไม้สอด ทอให้ได้ขนาดตามต้องการ เมื่อได้ผ้าทอ ๑ ผืน ใช้แผ่นยาง ตัดขนาด ๕ นิ้ว ขั้นกลาง และทอต่อต่อไปจนหมดเชือก แล้ว ใช้กรรไกรตัดมัดด้าย ที่ปลายผ้าทอ ไม่ให้หลุด ตัดออกให้ได้เป็นผืนจนหมด แล้วใช้เข็มสอดเก็บด้าย จัดเรียง มัดละ ๑๐ ผืน รอจำหน่ายต่อไป
ตั้งแต่ต้นจนผลิตเสร็จ เป็นการจบกระบวนการผลิต ใช้เวลาอย่างน้อย ๒-๓ วัน (ถ้าไม่มีภารกิจอื่นมาแทรก) (วัสดุอุปกรณ์ ที่เตรียม ทอได้ ๑๐-๑๕ ผืน/กี่๑หลัง ตามขนาดที่กำหนด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้า

ที่อยู่ ๑๕๑ ๖ - - ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๗๐

๐๘๑-๒๖๖๗๒๐๔ , ๐๘๑-๑๘๖๗๔๖๘ , ๐๘๓-๓๔๐๖๕๑๖

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางศศิธร สุดวิลัย

ที่อยู่ ๑๕๑ ๖ - - ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๗๐

๐๘๑-๒๖๖๗๒๐๔ , ๐๘๑-๑๘๖๗๔๖๘ , ๐๘๓-๓๔๐๖๕๑๖

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

๑. ขายตามตลาดนัด ในหมู่บ้าน และอำเภอสูงเนิน และอำเภอใกล้เคียง (อำเภอสีคิ้ว/อำเภอเมือง)
๒. ร้านเจริญผล (หลักเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓. ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา