มะขามไร้เมล็ดอบแห้ง

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

มะขาม

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาวี

ที่อยู่ 258 สระบุรี-หล่มสัก ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

081-6041597

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสาวพรวลัย บุญคง

ที่อยู่ 258 สระบุรี-หล่มสัก ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210

081-6041597

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาวี
258 ยาวี หมู่ 1 สระบุรี-หล่มสัก ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210