หมอนผ้าห่มผลไม้

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านน้ำร้อน

ที่อยู่ 49 - ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

0-5675-1145

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสาวนนทวรรณ จงจิตร

ที่อยู่ 49 - ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

0-5675-1145

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านน้ำร้อน
49 หมู่ 3 บ้านน้ำร้อน อ.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000