กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ต้นโสนหางไก่

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นราชธานี

ในสมัยโบราณ ชาวอยุธยามีอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในนามักมีวัชพืชที่มาแย่งอาหารจากต้นข้าว คือ ต้นโสนหางไก่ ชาวนาจึงถอนทิ้งแต่ด้วยภูมิปัญญาของชาวนา จึงคิดเอาวัชพืชชนิดนี้มาทำประโยชน์ คือ นำมาทำดอกไม้ ซึ่งมีความสวยงาม ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นสินค้ามีชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพราะเป็นสินค้าที่ประณีต

สวยงามและทำด้วยมือ และมีที่ทำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดเดียว

ซึ่งภูมิปัญญานี้ได้ทำรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดเป็นจำนวนมาก

ทำให้ประชาชนในจังหวัดมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งผู้นำอาชีพก้าวหน้า

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองสมาชิกกองทุนผมู่บ้านระดับจังหวัด

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ดอกไม้ประดิษฐ์จกต้นโสนหางไก่ได้มีการรวมกลุ่มกันในชุมชน

เพื่อทำดอกไม้ ทำให้ชุมชนมีรายได้เข้ามา และทำให้คนในชุมชนมีการพบปะ

ทำกิจกรรมร่วมกัน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑.ต้นโสนหางไก่

๒.เชือก

๓.กรรไกร

๔.กาว

๕.สี

ขั้นตอนการผลิต

๑.นำต้นโสนหางไก่มาตากแดดให้แห้ง

๒.ควั่นโสนออกเป็นท่อนตามขนาดต้องการ

๓.ปอกเปลือกออกจากต้นโสน

๔.ฝานโสนออกเป็นแผ่นบาง ๆ

๕.นำโสนแผ่นมาตัดเป็นกลีบ

๖.นำกลีบโสนมาเข้าดอก

๗.ถ้าต้องการสีให้นำมาย้อมสี

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

๑.ทำด้วยความนุ่มนวล พิถีพิถัน

๒.การตัดกลีบต้องซ้อนหลายๆชิ้นเพื่อความรวดเร็ว

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ต้นโสนหางไก่

ที่อยู่ 21/1 1 * * ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

๐๘๙-๒๔๐๑๐๐๒

*

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายสมถวิล สุคันธชาติ

ที่อยู่ 21/1 1 * * ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

๐๘๙-๒๔๐๑๐๐๒

*

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์,ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น ร้านเซเว่น กรุงเทพมหานคร