กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อกโกแลต

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากกล้วยเล็บมือนาง เป็นกล้วยท้องถิ่น อันเป็นสัญญลักษณ์จังหวัดชุมพรและกล้วยเล็บมือนางอบแห้งก็เป็นสินค้าประจำจังหวัดมาช้านาน จึงได้คิดเพิ่มเติมคุณค่า ให้เป็นขนมสำเร็จรูปมากขึ้น อร่อย แปลกใหม่ต่างจากขนมสำเร็จรูปสมัยนิยมทั่วไป และขยายฐานการตลาด ซึ่งได้ทำการผลิตมาแล้วกว่า 5 ปี

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง นำมาจุ่มช็อกโกแลต โดยให้เคลือบอย่างสม่ำเสมอ โรยทับ/คลุกกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ปั่น/อบแล้ว ในอัตราส่วน กล้วยเล็บมือนาง 55% ช็อกโกแลต 20% เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 25%

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางศิริรัตน์ ยังมีวิทยา

ที่อยู่ 12/2 1 * ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร *

0-7752-1889 0-4452-1889

0-7751-1852

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางศิริรัตน์ ยังมีวิทยา

ที่อยู่ 12/2 1 * ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร *

0-7752-1889 0-4452-1889

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- ร้านหนุ่มสาวชุมพร 12/2 ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 0-7752-1889