กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เดิมชาวบ้านได้นำกล้วยเล็บมือนางซึ่งเป็นกล้วยที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลสลุยมาวางขายบริเวณศาลพ่อตาหินช้างซี่งเป็นที่สักการะบูชาของบุคคลทั่วไป ต่อมาได้มีการนำกล้วยมาตากแดด นำมาขายเป็นกล้วยตาก และวิวัฒนาการการผลิตมาจนเป็นการอบด้วยตู้อบในปัจจุบัน และมีการรวมกลุ่มกันผลิตโดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่นสำนักงานพัฒนาชุมชน จนปัจจุบันเป็นสินค้าที่คุณภาพ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

1. สะอาดคัดกล้วยแก่จัดจากสวน มาบ่มให้สุกงอมตามธรรมชาติ
2. นำกล้วยที่สุกงอม ปอกเปลือก แล้วนำเข้าตู้อบ
3. นำกล้วยอบออกจากตู้อบมาพักให้น้ำหวานออกจากตัวกล้วย
4. นำกล้วยเข้าตู้อบอีกครั้ง
5. นำกล้วยมาใส่บรรจุภัณฑ์

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้

ที่อยู่ 256 1 * ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร *

0-1893-3704

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางจินตนา หีตเสมียน

ที่อยู่ 256 3 * ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร *

0-1893-3704

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- 256 ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 0-1893-3704