น้ำปลาตราแม่บ้านดอนยาง

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ตำบลดอนยางและปากคลองเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชายทะเล หลาย ๆ ครัวเรือนมีแพปลา (โรงเค็มสมัยก่อน) ครัวเรือนดังกล่าวทำน้ำปลาไว้เพื่อบริโภค และแลกเปลี่ยนของในครัวเรือน ต่อมา นางปัด เกิดชาตรี สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคี ได้เสนอการทำน้ำปลาในที่ประชุมกลุ่มฯ เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ในการทำน้ำปลามาก่อน สมาชิกทุกคนเห็นด้วย เพราะทุกคนต้องบริโภค และเป็นกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากสมาชิกมีอาชีพหลักในการทำสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน ช่วงนั้นกลุ่มมีรายได้จากดอกเบี้ยธนาคารจากการออมเฉลิมพระเกียตริ และได้จัดให้มีการศึกษาดูงานและจัดฝึกอบรมการทำน้ำปลาไว้บริโภคในครัวเรือน ปี พ.ศ. 2541 รับเงินสนับสนุน 50,000.- บาท จากโครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรเป็นทุนประเดิมในการจัดทำบ่อหมักและจัดซื้อวัตถุดิบในการหมักน้ำ ปลา ระหว่างปี พ.ศ. 2541 - 2545 ดำเนินการผลิตน้ำปลาและให้สมาชิกยืมเงินไปประกอบอาชีพ
ปี พ.ศ. 2545 ได้รับงบสนับสนุน 100,000.- บาท จากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อสร้างโรงผสมน้ำปลาและบ่อหมักปลาเพิ่มเติม
และปี พ.ศ. 2545 ได้รับงบสนับสนุน 1 ล้านบาท จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อปรับปรุงโรงเรือน/เครื่องมืออุปกรณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

1. เลือกปลาใส้ตันที่มีคุณภาพ
2. นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อลดเชื้อแบคทีเรีย
3. นำปลาใส้ตันที่ได้มาผสมเกลือในอัตราส่วน ปลาใส้ตัน 100 ก.ก. ต่อเกลือ 70 ก.ก.
4. เมื่อผสมปลากับเกลือแล้วนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
5. นำลงถังหมักที่เตรียมไว้ โดยถึงหมักต้องล้างให้สะอาดก่อน
6. ใช้ระยะเวลาในการหมักนาน 1 ปี
7. นำปลาที่หมักได้แล้ว ผ่านเครื่องกรองเพื่อเอาเศษกากปลาออกให้สะอาด
8. นำมากรองซ้ำ ๆ หลายครั้ง จนน้ำปลาสะอาด
9. นำบรรจุ ขวดที่เตรียมไว้
10. ปิดฝาจุกและติดฉลากผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยเพื่อนำมาออกจำหน่าย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคี

ที่อยู่ 126/1 10 * ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร *

0-1911-3079

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางรัชนี จีบบรรจง

ที่อยู่ 126/1 10 * ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร *

0-1911-3079

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

126/1 ม.10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 0-1911-3079