กล้วยอบกรอบสมุนไพร

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เริ่มทำเมื่อปี พ.ศ. 2540 ช่วงราคากล้วยในท้องถิ่นตกต่ำขายไม่ได้จึงได้คิดสูตรขึ้นมาและทดลองทำออกมาจำหน่ายและปรับปรุงพัฒนาจนติดตลาดเป็นที่นิยมและมีพ่อค้านำไปจำหน่ายยังต่างประเทศและต่างจังหวัดเกีอบทุกภาค

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

1. ปอกกล้วยแช่น้ำ
2. นำไปทอด
3. นำกล้วยที่ทอดแล้วลงแช่น้ำเชื่อมแล้วนำไปทอดใหม่ในน้ำมันใหม่
4. นำไปเข้าตู้อบเพื่อไล่น้ำมันจนแห้งกรอบ
5. นำออกจากตู้อบใส่บรรจุถุงเพื่อจำหน่าย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางพัชริญญา มีทอง

ที่อยู่ 68 2 * ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร *

0-7754-4622

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางพัชริญญา มีทอง

ที่อยู่ 68 2 * ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร *

0-7754-4622

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

68 ม.2 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 0-7754-4622