กล้วยอบเล็บมือนางศรีภา

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2542 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจประชาชนว่างงานจึงได้คิดนำกล้วบเล็บมือนางมาทอดบรรจุถุงพลาสติกขาย และเป็นของฝาก ปรากฎว่าได้รับความนิยมจากคนที่รับประทาน เนื่องจากรสชาติอร่อย จึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง เป็นอย่างอื่นร่วมด้วยในปี 2542 เช่น เค็กกล้วยเล็บมือนาง คุ๊กกี้กล้วยอบ ทองม้วน ฯลฯ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

1. คัดเลือกกล้วยดิบที่มีคุณภาพบ่มให้สุก
2. กล้วยสุกล้างให้สะอาด ปอกเปลือก
3. จัดวางเรียงในตะแกรง
4. อบในตู้อบลมร้อน
5. ตรวจสอบคุณภาพ รสชาติ
6. บรรจุภัณฑ์
7. ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์
8. จัดจำหน่าย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

บ้านท่ามะปริง

ที่อยู่ 13 * ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร *

0-7754-1897

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสาวศรีวรรณ ขาวสุวรรณ

ที่อยู่ 13 3 * ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร *

0-7754-1897

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

13 ม.3 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 0-7754-1897