กล้วยเล็บมือนางอบเลิศรส

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

กล้วยเล็บมือนางเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็วให้ผลผลิตสูงและเป็นพืชที่ปลูกแซมพืชยืนต้นได้และทน กลุ่มแม่บ้านจึงขายเป็นผลดิบ และต่อมาจำหน่ายไม่หมดก็นำมาแปรรูปเป็นกล้วยเล็บมืออบแห้งและแปรรูปได้หลายอย่าง ตามผู้บริโภคและตามสมัยนิยม จนประสพความสำเร็จ จนได้รับ เครื่องหมาย อย. เป็นรายแรกของอำเภอสวี

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

1. นำกล้วยดิบที่แก่ประมาณ 80 %
2. จัดการจัดเป็นหวีและล้างให้สะอาด
3. ปล่อยให้สุกเองแบบธรรมชาติ
4. ปอกให้สะอาดและนำเข้าตู้อบ
5. ให้ความร้อย 70-80 C
6. อบประมาณ 12 ช.ม.
7. แห้งแล้วนำมาใส่กล่องพร้อมจำหน่าย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

แม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์สามัคคี

ที่อยู่ 101 4 * ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร *

077-531773

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางนิยม เหล่าสุข

ที่อยู่ 101 4 * ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร *

077-531773

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

101 หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 077-531773