น้ำผึ้ง

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

จากเป็นคนที่ชอบกินน้ำผึ้ง เริ่มต้นจากการเลี้ยงผึ้งจำนวน 2 รัง ในปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบันได้มีน้ำผึ้งหลากหลายของดอกไม้ จึงทำให้น้ำผึ้ง มี สี กลิ่นและรสชาติที่แตกต่างกัน และได้นำมาบรรจุขวดเป็นผลิตภัณท์ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานน้ำผึ้งแท้ ที่ดีมีคุณภาพ จนปัจจุบัน ก็ได้มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

เริ่มจากการย้ายผึ้งเข้าสวนผลไม้ในช่วงฤดูดอกไม้ผลกำลังบาน 10% หลังจากนั้น 7 วัน จะมีการตรวจสอบน้ำผึ้ง โดยใช้เครื่องตรวจเช็คน้ำผึ้งจนได้ตามมาตรฐาน จึงปั่นน้ำผึ้งออกจากรังผ่านการกรองที่สะอาด บรรจุขวดใหม่จากโรงงาน จนเป็นผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งตรา "เรือนทอง" พร้อมจำหน่าย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายโสภณ วงศ์เอื้อภักดีกุล

ที่อยู่ 126 11 * ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร *

0-7759-5205

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายโสภณ วงศ์เอื้อภักดีกุล

ที่อยู่ 126 11 * ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร *

0-7759-5205

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

126 ม.11 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 0-7759-5205